M" NES Games, Page 7

1.   Mario Ninja (Musashi no Ken Hack)
2.   Mario Nude (SMB1 Hack)
3.   Mario Open Golf
4.   Mario Open Golf (Alternative Version 1)
5.   Mario Open Golf (Alternative Version 2)
6.   Mario Open Golf (PC10)
7.   Mario Opposite (SMB1 Hack)
8.   Mario Opposite (SMB1 Hack) (Alternative Version 1)
9.   Mario Opposite (SMB1 Hack) (Alternative Version 2)
10.   Mario Rage (SMB1 Hack)
11.   Mario Runner
12.   Mario Satanic Freak Bros 2 (SMB2 Hack)
13.   Mario Spy Vs Spy (Hack) hM00
14.   Mario Tails (SMB1 Hack)
15.   Mario Tank & Sub (SMB1 Hack)
16.   Mario Tokes A Doobie (SMB1 Hack)
17.   Mario W-256 (SMB1 Hack)
18.   Mario W-256 (SMB1 Hack) (Alternative Version 1)
19.   Mario Warrior (Dragon Warrior Hack)
20.   Mario Warrior (Dragon Warrior Hack) (Alternative Version 1)
21.   Mario Wish All (SMB1 Hack)
22.   Mario Zelda (Mario Bros Hack)
23.   Mario Zelda (SMB1 Hack) (Old)
24.   Mario Zelda (SMB1 Hack) (Old) (Alternative Version 1)
25.   Mario Zelda (SMB1 Hack) (Old) (Alternative Version 2)
26.   Mario Zelda (SMB1 Hack)
27.   Mario's Adventure (SMB1 Hack)
28.   Mario's Castle (SMB1 Hack)
29.   Mario's Hood (SMB1 Hack)
30.   Mario's Stoneage Adventure (SMB1 Hack)
31.   Mario's Stoneage Adventure (SMB1 Hack) (Alternative Version 1)
32.   Mario's Stoneage Adventure (SMB1 Hack) (Alternative Version 2)
33.   Mario's Time Machine!
34.   Mario's Time Machine! (Alternative Version 1)
35.   Mario's Time Machine! (Alternative Version 2)
36.   Mario's Time Machine! (Alternative Version 3)
37.   MarioVania (Castlevania 3 Hack)
38.   Marirankaa
39.   Marirankaa (Alternative Version 1)
40.   Martroid (SMB1 Hack)

[<< Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Next >>]